O szkole
Kursy
Metody
Lektorzy
Zapisy, ceny
Kontakt
strona główna
O metodach
Regularne powtarzanie materiału jest niezbędnym elementem w procesie nauczania. Nasi słuchacze mają możliwość oceny swych postępów w nauce poprzez testy śródsemestralne i egzaminy końcowe.

Zaliczenie egzaminów końcowych stanowi warunek uczestnictwa w następnym semestrze. W przypadku niepowodzenia, egzamin końcowy można zdawać w sesji poprawkowej.

Na prośbę Słuchaczy, którzy pomyślnie zaliczyli egzaminy końcowe, wydajemy świadectwa ukończenia kursu. W procesie nauczania oferujemy Państwu materiały dodatkowe w postaci filmów wideo, nagrań, licznych kserokopii z artykułami oraz dodatkowymi materiałami leksykalno-gramatycznymi, które pomogą w lepszym opanowaniu języka.